Particulier - Pakketverzekering

Met een pakketverzekering, ook wel pakketpolis genoemd, bundelt u onderstaande verzekeringen in één polis.

1. Inboedelverzekering
2. Woonhuisverzekering - Opstalverzekering
3. Glasverzekering
4. Aansprakelijkheidsverzekering
5. Rechtsbijstandverzekering
6. Reisverzekering
7. Ongevallenverzekering

Onderstaand vind u informatie over de pakketverzekeringen.

De voordelen van de pakketverzekering zijn:

  • U ontvangt één overzicht, waarop alle verzekeringen in een oogopslag staan vermeld en betaalt periodiek een verzamelde premie.
  • U kunt bij schade terecht bij één meldpunt. Daar kennen ze u als (totaal)klant en ook dat kan in uw voordeel werken bij de afwikkeling van een schade. Daar heeft u tenslotte een verzekering voor!
  • U voorkomt overlap, alles is gemakkelijk geregeld en u betaalt nooit teveel premie. Niet alleen voor het gemak, maar ook voor de financiële voordelen adviseren wij u dan ook te profiteren van een pakket als geheel. Voor het betalen van de premie heeft u geheel de keuze: óf u voldoet de premie in één keer, óf u betaalt in termijnen. De meeste verzekeraars bieden gratis termijnbetaling vanaf twee verzekerde rubrieken. De enige voorwaarden die zij stellen aan de keuze voor maandbetaling is een machtiging voor automatische incasso.
  • Bovendien krijgt u met een pakketverzekering interessante kortingen. Deze extra kortingen worden pakketkortingen genoemnd. Wanneer u bijvoorbeeld zowel uw inboedelverzekering als uw aansprakelijkheidsverzekering bij dezelfde maatschappij afsluit, profiteert u volop van deze kortingsregeling. Uw korting kan tot wel 12% oplopen.

Pakketverzekering berekenen en pakketverzekeringen vergelijken

Uitgebreide inboedelverzekering (brand/inbraak)
Een verzekering die de gehele huishoudelijke inboedel (bestemd voor particulier gebruik) verzekert tegen een groot aantal gevaren (brand, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen, vandalisme). Als reparatie niet mogelijk is wordt de nieuwwaarde vergoed. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties, overstromingen.

Deze verzekering wordt in de volksmond vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking zeer uitgebreid, al zijn er verschillen, die ook afhangen van woon- en leefomstandigheden. Doorgaans gelden er beperkingen voor inwoners van grote steden en voor kamerbewoners. Naast directe schade aan de inboedel zijn ook bepaalde kosten gedekt, zoals kosten voor het opruimen van de troep.

In gezinssituaties volstaat één inboedelverzekering.

Voor kostbare inboedelbestanddelen (naast juwelen, schilderijen en verzamelingen kan dat ook om elektronica gaan) kan een toeslag gelden. De meeste verzekeraars hanteren regionale tarieven (grote steden het duurst). Preventieve maatregelen (vooral inbraakpreventie) kunnen weer korting opleveren.

Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw)waarde van de inboedel. Is dat niet zo, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats.

Pakketverzekering berekenen en pakketverzekeringen vergelijken

Woonhuisverzekering (opstalverzekering)
Een verzekering die schade aan het woonhuis (bestemd voor particulier gebruik) dekt ontstaan door een met name genoemd gevaar. Een groot aantal gevaren is verzekerd (brand, ontploffing, blikseminslag, rook- en roetschade, storm inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijding, vandalisme). Verzekerd is op basis van herbouwwaarde. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Deze verzekering wordt ook wel brandverzekering genoemd naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was of opstalverzekering. Inmiddels is de dekking zeer uitgebreid, al zijn er verschillen, die ook afhangen van woon- en leefomstandigheden. Beperkt zakelijk gebruik (praktijk aan huis) is doorgaans geen probleem. Naast het woonhuis zelf zijn ook bijgebouwen, schuren, schuttingen e.d. verzekerd, alsmede (tegen minder gevaren) tuinaanleg. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd.

De premie is afhankelijk van ligging en bouwaard.

Het verzekerd bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het woonhuis. Is het verzekerd bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Voor bijzondere situaties, zoals monumentenpanden, kunnen afwijkende premies/voorwaarden gelden. Vaak kan in deze verzekering een glasverzekering worden ingebouwd.

Pakketverzekering berekenen en pakketverzekeringen vergelijken

Glasverzekering
De glasverzekering dekt breuk van glas dat deel uitmaakt van een gebouw in beginsel ongeacht de oorzaak. Het verzekerde glas moet bedoeld zijn om licht door te laten.

Uitgesloten zijn catastrofe-achtige risico’s (aardbeving, overstroming, oorlog e.d.) en schade ontstaan door of tijdens verbouwingswerkzaamheden, door verplaatsing of bewerking van het glas en door een gebrek van het glas zelf. Ook uitgesloten is breuk als gevolg van brand en/of ontploffing, inbraak of een poging daartoe. (Want brand, ontploffing en inbraakschade zijn ook al gedekt op een woonhuisverzekering.) Veelal is ook het plaatsen van een noodvoorziening meeverzekerd. Glas van spiegels of aquaria is niet gedekt op een glasverzekering.
De doelgroepen zijn woningbezitters en huurders van huurwoningen. In huurcontracten staat veelal dat alle glasschades voor rekening van de huurder komen.
De premie voor woonhuizen is veelal afhankelijk van het aantal vertrekken (het vertrekkentarief). De zolder en badkamer tellen daarbij niet mee. Er kan ook worden uitgegaan van de oppervlakte per ruit (het oppervlakte-tarief). De wijze van plaatsing en de bestemming en ligging van het gebouw kunnen de hoogte van de premie ook beïnvloeden. Voor grotere oppervlakken (bijv. meer dan 6 m2), extra dik glas, bewerkt glas of speciaal glas (bijv. isolerende beglazing) gelden afwijkende tarieven.

Voor particuliere woonhuisbezitters is het meeverzekeren van het risico van glasbreuk op de woonhuisverzekering bijna altijd voordeliger.

Pakketpolissen berekenen en pakketpolissen vergelijken

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren
De aansprakelijkheid verzekering, meestal kortweg AVP genoemd, dekt het aansprakelijkheidsrisico van de particulier voor schade aan derden in nagenoeg alle privé-situaties. Ook voorzover deze voortvloeit uit het bezit van dieren of (andere) (on)roerende zaken.

Uitgesloten is echter het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt. Het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan geleende, gehuurde (e.d.) zaken, is beperkt gedekt. Ook pure opzet (het oogmerk om schade toe te brengen of de zekerheid dat die zou ontstaan) is uitgesloten.
Gekozen kan worden voor een dekking voor een alleenstaande of een gezin. In het laatste geval zijn alle gezinsleden evenals uw huisdieren verzekerd. Ook kinderen, die in verband met studie buitenshuis wonen, blijven verzekerd (ook na meerderjarigheid).
Niet alleen de schade die gezinsleden toebrengen aan anderen is verzekerd, ook schade aan derden veroorzaakt door bijvoorbeeld uw huisdieren valt onder deze verzekering. De aansprakelijkheid voor letselschades die gezinsleden elkaar toebrengen is tevens gedekt. Daarnaast zijn ook gedekt, de kosten in verband met niet-terechte aanspraken. De verzekeraar neemt het verweer daartegen geheel voor zijn rekening en daarmee zijn verzekerde(n) ook alle rompslomp uit handen.
De grootte van het gezin is niet van invloed op de premie, evenmin als het hebben van dieren (en het aantal daarvan). Een eigen risico levert een premiekorting op, maar niet iedere verzekeraar doet dat.
De polis werkt volgens het beginsel dat alles gedekt is, wat niet expliciet is uitgesloten. Dat betekent ook dat er sprake is van een werelddekking. Maar: ook (geleidelijke) milieuschades (olietank, asbest) zijn gedekt, voorzover de verzekerde daar aansprakelijk voor is.

Pakketverzekeringen berekenen en pakketverzekeringen vergelijken

Rechtsbijstandverzekering
Een goede rechtsbijstandverzekering is in deze tijd geen overbodige luxe. In een steeds complexer en harder wordende maatschappij heeft een mens steeds meer advies en hulp nodig om zijn belangen te verdedigen of het nu gaat om bezit, zoals bijvoorbeeld uw huis, uw werk, vakantie of deelname aan het verkeer. Een ongeluk – en niet alleen letterlijk in het verkeer – zit in een klein hoekje. Mensen worden steeds mondiger en willen vaker hun recht halen.

Stel: U heeft een conflict met uw werkgever over uw arbeidscontract. Uw nieuwe keuken die u al voor een deel heeft aanbetaald, komt maar niet. Of u bent betrokken bij een verkeersongeval en een andere betrokkene stelt u aansprakelijk terwijl u vindt dat u dat niet bent. U ziet: voordat u het weet, heeft u een conflict met mogelijk grote juridische en financiële gevolgen. Dan is het handig als u verzekerd bent van professioneel juridisch advies en hulp. Daarom is het van groot belang een goede rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Natuurlijk wilt u voor de rechtsbijstand verzekering niet teveel premie betalen.

Pakketverzekeringen berekenen en pakketverzekeringen vergelijken

De rechtsbijstandverzekering dekt juridische hulp in natura bij een gedekte gebeurtenis in particuliere hoedanigheid. Wel moet het om een redelijk financieel belang gaan. Voor zover deskundigen/specialisten moeten worden ingeschakeld (advocaten, experts, accountants) zijn die kosten (externe kosten) ook gedekt, evenals gerechts- en griffiekosten en kostenveroordelingen voor door een tegenpartij gemaakte kosten.
Het moet gaan om voorvallen die bij het sluiten van de verzekering redelijkerwijs niet te verwachten waren. Alle gezinsleden gelden als verzekerden, ook in hun hoedanigheid als eigenaar van een motorrijtuig.
Uitgesloten zijn (doorgaans): echtscheiding, fiscale kwesties, geschillen die voortvloeien uit betaalde activiteiten en (bij motorrijtuigrechtsbijstand) het niet hebben van een rijbewijs. Ook opzet is uitgesloten. Arbeidsrechtelijke conflicten zijn wel gedekt als de verzekerde werknemer is.
Externe kosten zijn soms gemaximeerd gedekt. De rechtsbijstand wordt vaak door deskundigen in dienst bij een onafhankelijke rechtspersoon verleend. De meeste polissen bevatten een geschillenregeling, waarbij de verzekerde door een onafhankelijk advocaat kan laten toetsen of de beslissing van de rechtshulpverlener om een zaak niet in behandeling te nemen, omdat die zaak kansloos wordt geacht, terecht is.

Pakketverzekeringen berekenen en pakketverzekeringen vergelijken

Reisverzekering / Annuleringsverzekering
Gaat u vaker per jaar op reisen wilt u niet iedere reis telkens apart verzekeren? Dan is het al snel voordeliger én praktischer om een doorlopende of permanente reisverzekering af te sluiten. De doorlopende reisverzekering is helemaal naar eigen wens samen te stellen.
De annuleringskosten van elke geboekte reis zijn het hele jaar door verzekerd. U hoeft dus niet bij elke reis opnieuw een annuleringsverzekering af te sluiten, ongeacht waar u de reis boekt.
Bovendien bent u zo al snel goedkoper uit dan met een aparte annuleringsverzekering per reis. De annuleringskosten van elke reis, waar dan ook naar toe, zijn het hele jaar verzekerd tot een maximum bedrag, per persoon, per polis per reis afhankelijk van de gekozen verzekeraar.

Hieronder vind u informatie over de doorlopende reisverzekering en de doorlopende annuleringsverzekering.

Pakketverzekeringen berekenen en pakketverzekeringen vergelijken

1) Doorlopende reisverzekering
De doorlopende reisverzekering dekt schade en kosten die het gevolg kunnen zijn van onvoorziene gebeurtenissen op reis. Voorzover reeds bestaande verzekeringen daarvoor ook dekking bieden geldt de reisverzekering als aanvullend. De reisverzekering kent meestal vier rubrieken: bagage, geneeskundige kosten, onvoorziene kosten (zoals de kosten van gedwongen langer hotelverblijf, de begrafenis- of crematiekosten van een verzekerde in het buitenland of de kosten verbonden aan opsporings- en/of reddingsacties)en ongevallen.
De verzekerde kan meestal kiezen uit een aantal pakketten dekkingsrubrieken, zodat een optimale aansluiting met al bestaande verzekeringen kan worden gekregen. Daarnaast kan de verzekerde kiezen uit verschillende verzekerde bedragen per pakket (bijv. verzekerd bedrag bagage: € 2.000,-, € 3.000,- of € 5.000,- en voor de rubriek geneeskundige kosten uit kostprijs, € 25.000,- of  € 50.000,-.
De belangrijkste uitsluiting is eigen schuld/zorgeloosheid, waardoor diefstal van bagage mogelijk is (bijv. kostbaarheden achtergelaten in auto). Neem de normale voorzichtigheid in acht. Dus laat 's nachts nooit (kostbare) spullen in uw auto achter, want dan krijgt u geen vergoeding bij diefstal. Daarnaast biedt de verzekering geen dekking voor schade aan waardepapieren, postzegels en munten, (motor)rijtuigen en (lucht)vaartuigen, met uitzondering van opvouwbare en opblaasbare boten en zeilplanken.
Deze verzekering is bestemd voor particuliere consumenten; per gezin kan één polis worden afgesloten waarop alle verzekerden staan vermeld.
De premie is afhankelijk van het gekozen pakket dekkingsrubrieken en de gekozen combinatie van verzekerde bedragen. Als het onderwatersportrisico of het wintersportrisico meeverzekerd moet worden geldt een toeslag. Geld en cheques kunnen tot een bedrag van € 750,- voor alle verzekerden tezamen worden meeverzekerd tegen een toeslag.
Voor de rubriek bagage kan gekozen worden voor een eigen risico variërend van € 50,- tot € 250,-. In geval van diefstal/vermissing moet een verklaring van aangifte bij de politie worden overgelegd.

Pakketverzekeringen berekenen en pakketverzekeringen vergelijken

2) Annuleringsverzekering
De annuleringsverzekering kunt u als extra rubriek op de polis van de doorlopende reisverzekering meeverzekeren. Deze verzekering dekt dat deel van de reissom, dat verschuldigd blijft als de reis- of huurovereenkomst wordt geannuleerd ten gevolge van een onvoorziene bijzondere omstandigheid, opgetreden tijdens de verzekeringsduur. Ook gedekt is een afbrekingsvergoeding als de reis- of huurovereenkomst voortijdig wordt afgebroken door een gedekte omstandigheid. Als verzekerden gelden vaak alle leden van het reisgezelschap.
Als gedekte gebeurtenis geldt bijv. het plotseling overlijden van een lid van het reisgezelschap of een naast familielid daarvan. Ook het (ernstig) ziek worden van een verzekerde of van één van diens naaste familieleden is gedekt. De verzekeraar kan verlangen dat in dergelijke gevallen een overlijdensverklaring of een verklaring van de behandelend geneesheer wordt overgelegd. Ook gedekt is het plotseling werkloos worden, het kopen van een eigen huis of een van belang zijnde schade die verzekerde lijdt (bijv. een afgebrand woonhuis). De verzekeringsduur vangt direct aan na het afsluiten van de verzekering en eindigt bij terugkomst van verzekerde in zijn eigen woning.
De meeste verzekeringen kennen ook een vergoedingsregeling voor niet genoten vakantiedagen i.v.m. reisvertraging door vervoerstechnische redenen van boot, bus, trein of vliegtuig naar de vakantiebestemming. Een annuleringskostenverzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een reisverzekering; mede daarom worden deze twee door consumenten wel met elkaar verward. Tussen beide verzekeringen bestaat echter geen overlap.

Pakketverzekeringen berekenen en pakketverzekeringen vergelijken

Ongevallenverzekering
Een ongevallenverzekering in Nederland is een sommenverzekering die tot doel heeft een uitkering te verstrekken indien de verzekerde een ongeval overkomt. Er kan een uitkering worden verstrekt bij blijvende invaliditeit en overlijden.
De definitie van een ongeval is uniform (door alle verzekeraars) vastgesteld:
Een plotseling, onverwacht, van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de verzekerde, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, of zijn of haar dood.
Vroeger was de ongevallenverzekering de enige mogelijkheid voor ondernemers om zich tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is de ongevallenverzekering voor dit doel in onbruik geraakt. Het verzekeren van Rubriek B is door de terugtredende overheid tegenwoordig steeds meer noodzaak geworden. Bij invaliditeit worden de noodzakelijke voorzieningen, zoals het aanpassen van de woning of vervoersvoorzieningen, steeds minder door de overheid bekostigd. Deze vergoeding vond voorheen plaats vanuit de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). De WVG is sinds 2007 opgegaan in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning.© 2009 Koopman Bemiddelings Orgaan - sitemap - disclaimer